• Gwarancje i reklamacja

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

  Najszybszym sposobem załatwienia reklamacji jest bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem lub działem wsparcia producenta, oni rozwiążą za Ciebie problem ze sprzętem lub przyjmą Twoją reklamację (wymagany dowód sprzedaży, który przesyłamy w formie elektronicznej). Chętnie zrobimy to za Ciebie, ale wydłuża to cały proces składania reklamacji. Informacje o gwarancji oraz dane kontaktowe autoryzowanego centrum serwisowego można znaleźć w karcie gwarancyjnej lub w dołączonej instrukcji produktu lub na stronie internetowej producenta (zakładka serwis/reklamacje/pomoc techniczna). Jeśli nie możesz znaleźć danych kontaktowych, skontaktuj się z nami, a podamy Ci odpowiednie dane kontaktowe.
  Czas na rozpatrzenie reklamacji zależny jest od zasad serwisu lub producenta.


  UWAGA! W przypadku niektórych produktów wysyłka będzie musiała odbyć się bezpośrednio do naszego dystrybutora przez nasz sklep - w celu przekazania dokładnej informacji prosimy o kontakt z nami wówczas przekażemy stosowne instrukcje.

  1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. okres gwarancji różni się w zależności od Produktu, wynosi od 6 do 24 miesiący i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,

  3. dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu,

  4. dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objętych gwarancją, dane dotyczące okresu trwania i warunków gwarancji, a także uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji - zawiera karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub udostępniona na stronie Sklepu,

  5. gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w § 10 z mocy prawa.

 1. Reklamacja tytułu braku zgodności Produktu z umową.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, z tytułu braku zgodności Produktu z umową, są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,

  2. odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów będących Przedsiębiorcami, o którym mowa w § 9 z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,

  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, za brak zgodności Produktu z umową, istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,

  4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kdx24.pl lub pisemnie na adres: ul. Lipowa 40A, 87-811 Szpetal Górny

  5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

  6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,

  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania,

  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,

  9. Klient może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową),

  10. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca odpowiednio:

 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu,

 2. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia tego Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o obniżeniu ceny,

 3. w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10 – zwraca im cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

  1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

   Do pobrania:
   WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI